Dijital Kamusal Mallar - Özay ÖZPENÇE

Öz

Çalışma, uluslararası literatürde yerini alan “yeni ekonomi”, “dijital ekonomi” ve “dijital mallar” kavramlarını inceleyerek, “dijital kamusal mallar” kavramını Türkçe literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikli olarak dijital mal kavramı tanımlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra kamusal mal çeşitleri açıklanmış ve dijital malın kamusallık özelliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada, kamusal malların temel iki özelliği olan dışlanamazlık ve tüketiminde/kullanımında rekabetin olmaması varsayımları temelinde dijital mallar, kamusal mallar içerisinde değerlendirilmiştir. Dijital malların üretimi ve tüketimi/kullanımı açısından kamunun yeri incelenerek yeni ekonomi olarak literatüre giren, dijital malların gelişimi ile günümüzde üzerinde daha ayrıntılı durulması gereken dijital ekonominin varlığının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Makale